Prvi sestanek regionalne skupine déležnikov

Wednesday, 20 November 2013 Posted in Osrednjeslovenska Region

rsg1 250This article in English

V torek 24. septembra 2013 se je odvil prvi sestanek regionalne skupine déležnikov projekta StarTree. Srečanje je bilo pripravljeno v prostorih Gozdarskega inštituta Slovenije in je potekalo v obliki delavnice z aktivno udeležbo vseh udeležencev in skupno razpravo. Vsebina je bila v naprej določena le deloma. S ciljnimi vprašanji je bila sprožena razprava o izbrani aktualnih vprašanjih s področja ne-lesnih gozdnih proizvodov s poudarkom na zakonodajni ureditvi in podjetniškem okolju.

Sestanka se je udeležilo 10 strokovnjakov (v abecednem redu), 2 povabljena nista uspela priti:

 • Arzenšek Bojan: Gobarsko društvo Kranj | Mikološka zveza Slovenije
 • Japelj Anže ( This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. ) – Gozdarski inštitut Slovenije-koordinator sestanka RSD
 • Jerele Jurij – Symbiosis (gojenje tartufov ter inokuliranih sadik)
 • Matijašić Dragan – Zavod za gozdove Slovenije, centralna enota
 • Možina Simon – U-JAA (lesni plezalni oprimki)
 • Ogris Nikica – Gozdarski inštitut Slovenije, odd. za varstvo gozdov
 • Perme Bernard – Zavod za gozdove Slovenije, krajevna enota Domžale
 • Roženbergar Dušan – Biotehniška fakulteta, odd. za gozdarstvo, katedra za gojenje gozdov
 • Vochl Saša – Gozdarski inštitut Slovenije
 • Zafran Janez – Ministrstvo za kmetijstvo in okolje

Po predstavitvi projekta, RSD in podrobni študiji primera sta se predstavili dve podjetji. Obe delujeta na področju proizvodnje in trženja ne-lesnih gozdnih proizvodov. Predstavili sta svoje poslovne cilje in ovire s katerimi se srečujeta na poti. Prvo podjetje, U-JAA,. izdeluje lesene plezalne oprimke iz lesnih grč in izrastkov na cenovno manj vrednem lesu in sečnih ostankov. Ideja o podjetniški poti je nastala pred tremi leti in od takrat je podjetje produkt patentiralo na nacionalni ravni ter uspelo na nekaj domačih in mednarodnih natečajih. Pri proizvodnji svojih izdelkov uporabljajo poseben postopek toplotne obdelave, ki ga je patentirala Biotehniška fakulteta, s pomočjo katerega okrepijo lesno tvorivo in ga zaščitijo pred škodljivci. Glavni izziv predstavlja iskanje tržišč in oblikovanje konkurenčne cene, ki še vedno pokriva stroške izdelave. V prihodnje nameravajo več časa posvetiti iskanju dodatnih virov financiranja opreme in strojev. Od StarTree pričakujejo priložnost pridobivanja znanja o več različnih strategijah trženja, širjenja poslovne mreže in vstopa na nova tržišča, pridobivanja notranjih informacij o tem kako druga podjetja v tujini rešujejo svoje, podobne, težave.

Cilj podjetja Symbiosis je gojenje in trženje tartufov ter inokuliranih sadik hrasta. Vzpostavili so poskusni nasad na Krasu (JZ Slovenija). Načrtovano je, da bodo odkupovalci tartufov lokalne restavracije in odjemalci v sosednji Italiji. Kupci za inokulirane sadike bi lahko bili drugi lokalni gojitelji tartufov. Podjetnik je opozoril na prisotnost nelojalne konkurence, ki odkupuje manj kakovostne pridelke tartufov v Aziji, jih prepakira v embalažo lokalne blagovne znamke in proda pod njenim okriljem kot lokalno gojen kakovosten pridelek. Želi si, da bi StarTree na to opozoril v mednarodnem prostoru oz. da bi poudaril pomen spremljanja izvora tartufov. Opozoril je tudi na dejstvo, da so nekatere Evropske države v gojenju tartufov že prepoznale priložnost oblikovanja novih delovnih mest, predvsem na podeželju. Vlade v takšnih primerih ponujajo pridelovalcem finančne spodbude in tako skušajo krepiti to dejavnost. Predstavnik ministrstva za kmetijstvo in okolje je odgovoril, da je takšne ukrepe mogoče zagotoviti tudi v Sloveniji in predlagal dodaten sestanek z zainteresiranimi, kjer bi raziskali alternative pridobivanja finančnih spodbud med že obstoječimi možnostmi proračuna.

RSG1 3 250

Koordinator srečanja je pripravil izhodišča za širšo razpravo. Gobarjenje je v Sloveniji priljubljena tema, predvsem z vidika pravice vsakega, da lahko nabere (največ) 2 kg na dan in dolžnosti lastnika, da dopusti tovrstno rekreativno dejavnost. Predstavnik ministrstva je poudaril, da se problematike na ministrstvu zavedajo in se je aktivno lotevajo. Pri tem je poudarek na pravicah lastnikov gozdnih zemljišč, ki ga je nekako treba kompenzirati. Na zasebnih zemljiščih je mogoče celo za komercialne namene nabirati gobe, za kar je treba dobiti dovoljenje lastnika, vendar odškodnina ni zakonodajno urejena. Novejše raziskave so pokazale, da omejitev na 2 kg nima prave ekološke osnove.

Predstavnik ZGS-KE Domžale je povedal, da prebivalce in lastnike gozdov na območju Janč pogost in številčen obisk nabiralcev pogosto moti. Janče so precej dobro poznane po izobilju gob in kostanja. Nabiralci pogosto poberejo vse kar najdejo na svoji poti. Nekaj lastnikov je na ZGS že povpraševalo po možnostih ograditve svojih parcel, da bi onemogočili nabiranje obiskovalcem. Lastnik sicer ima zakonsko podlago za omejitev nabiranja s strani drugih.

Predstavnik ministrstva je izrazil zanimanje za StarTree in od njega pričakuje predvsem možnost vpogleda v zakonodajno ureditev področja ne-lesnih gozdnih proizvodov v drugih EU državah. Pregled nad dobrimi zakonskimi praksami je namreč lahko dobro izhodišče za urejanje problematike na nacionalni ravni.

Predstavnik Mikološke zveze Slovenije je ta strokovno podhranjena in zaradi tega težje zagotavlja predstavitve, predavanja in sodelovanje v raziskavah. Želijo si več povezovanja z drugimi zainteresiranimi na področju gobarstva.

Vodja odd. za gozdnogospodarsko načrtovanje na ZGS (centralna enota) je izpostavil nedavno zaključeni projekt SylvaMed in predlagal, da bi bilo koristno, če bi StarTree lahko nadaljeval delu tudi tam, kjer je  SylvaMed končal. Eden od ciljev uspešno izpeljanega projekta je bil ponuditi nabor različnih gozdnogojitvenih pristopov za proizvodnjo kostanja. StarTree bi bil lahko dober informacijski kanal za prenos teh rezultatov med širšo raziskovalno-strokovno skupino. Podan je bil predlog naj StarTree v RSD vključi tudi čebelarje, saj predstavljaj pomemben segment področja ne-lesnih gozdnih proizvodov.

Fotografije: Saša Vochl

Sestanka se je udeležilo 10 strokovnjakov (v abecednem redu), 2 povabljena nista uspela priti:

                    Arzenšek Bojan: Gobarsko društvo Kranj | Mikološka zveza Slovenije

                    Japelj Anže ( This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. ) – Gozdarski inštitut Slovenije-koordinator sestanka RSD

                    Jerele Jurij – Symbiosis (gojenje tartufov ter inokuliranih sadik)

                    Matijašić Dragan – Zavod za gozdove Slovenije, centralna enota

                    Možina Simon – U-JAA (lesni plezalni oprimki)

                    Ogris Nikica – Gozdarski inštitut Slovenije, odd. za varstvo gozdov

                    Perme Bernard – Zavod za gozdove Slovenije, krajevna enota Domžale

                    Roženbergar Dušan – Biotehniška fakulteta, odd. za gozdarstvo, katedra za gojenje gozdov

                    Vochl Saša – Gozdarski inštitut Slovenije

                    Zafran Janez – Ministrstvo za kmetijstvo in okolje

Po predstavitvi projekta, RSD in podrobni študiji primera sta se predstavili dve podjetji. Obe delujeta na področju proizvodnje in trženja ne-lesnih gozdnih proizvodov. Predstavili sta svoje poslovne cilje in ovire s katerimi se srečujeta na poti. Prvo podjetje,

eu-55
This project has received funding from the European Union’s Seventh Programme for research, technological development and demonst ration under grant agreement No. 311919

Built with HTML5 and CSS3
Website created by H&R Design Studio 
Icons from Icons8

 • Last Modified: Thursday 12 September 2019, 10:37.